โรงเรียนอนุบาลวารี

Now Accepting Students for the Next Term

New Students for Nursery , Kindergarten Schools Chiang Mai

Varee Kindergarten School and Varee Nursery School are currently accepting students for the next school term and summer school in October. If you have any questions or would like to view the school please do not hesitates to visit the school or contact us today .

Email kindergarten@varee.ac.th or Call 053-241163

 Varee Kindergarten School Chiang Mai การเรียนรู้ระดับอนุบาลเป็นก้าวแรกแห่งการเดินทางของชีวิต และเข้าสู่ระบบการศึกษา อาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และเจตคติ ที่ดีในช่วงอนุบาลได้ โรงเรียนวารีเชียงใหม่เริ่มก่อตั้งจากการเป็นโรงเรียนอนุบาลก่อน และพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นและมีชื่อเสียงตามแบบ ฉบับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ของอนุบาลวารีคือ “การเริ่มต้นที่ดีย่อมเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ” และต้องปฏิบัติตามวิสัยทัศน์อย่างเคร่งครัดจึงนับว่าอนุบาลวารีเป็นรากฐาน แห่งความสำเร็จของโรงเรียนวารีเชียงใหม่

เป้าหมายของโรงเรียนอนุบาลวารีคือการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุ ระหว่าง 3-5 ขวบ และเป็นก้าวแรกของการพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ รวมถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย และมีความสุข ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็มิได้ละเลยการส่งเสริมการเล่นที่ส่งเสริมการ เรียนรู้แต่อย่างใด การที่นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางทักษะด้านสังคม ด้วยเหตุว่าการสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเป็นส่วนสำคัญในการช่วย ให้พวกเขาเติบโตสมวัย

นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ดูแลโดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาเช่น การแสดงด้านดนตรีและละครประจำปีที่ผู้ปกครองได้ให้การยอมรับอย่างสูง